Księża Wikariusze pracujący w parafii w XX i XXI wieku


  przed II 
  po II wojnie
  w XXI wieku
1. Marjan Kowalski
2. Ignacy Krajewski
3. Aleksander Broszkiewicz
4. Stanisław Augustyński
5. Seweryn Kownacki
6. Jan Więckowski
7. Czesław Rogalski
8. Szczepan Ryglewicz
9. Piotr Dudziec
10. Wacław Gałęza
11. Sławomir Aleksander Malinowski
12. Stanisław Nowak
13. Stanisław Struś
14. Kazimierz Skowroński
15. Stefan Kocot
16. Saturnin Wierzbicki
17. Zygmunt Ignatowski
18. Stanisław Czyż
19. Stanisław Drozd
20. Jan Pikulski
21. Jan Dzieniszewski
22. Tadeusz Kołodziejczyk
23. Stanisław Dziekan
24. Krzysztof Szwejkowski
25. Wojciech Wiśniewski
26. Henryk Dąbkowski
27. Cezary Maruszewski
28. Sławomir Buńkowski
29. Andrzej Bytner
30. Wojciech Zaleśkiewicz
31. Łukasz Turbak
32. Jarosław Borek
33. Sikorski
34. Tomasz Mączyński
35. Paweł Andrzej Perdion
36. Dariusz Żuławnik


Marjan Kowalski (1863 - 14.XII.1933)

w parafii (1891 - IX.1903)


Urodził się w 1863 r. w Płońsku. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Wymyślinie, wstąpił do seminarium duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1889 r. z rąk biskupa H. Kossowskiego. Pracę kapłańską rozpoczął na wikariacie w Lipnie. Od 1891 r. pracował w Zegrzu, gdzie proboszczem był ks. Józef Pawłowski, prałat kapituły płockiej zatrudniony w konsystorzu. Faktycznie administratorem i duszpasterzem parafii był ks. Marjan Kowalski. W 1895 r. Rosjanie odkupili świątynię w Zegrzu za sumę 54 tyś. rubli i zamienili ją na cerkiew garnizonową, ponieważ znajdowała się na terenie twierdzy. To właśnie Ks. Kowalski został zapamiętany przez parafian jako budowniczy nowego kościoła w Woli Kiełpińskiej.

Ignacy Krajewski (15 lub 25.VII.1878 - 18.II.1952)

w parafii (od XI.1903 lub II.1904 - 1905)


Ksiądz Ignacy Krajewski pracował w Zegrzu według jednych źródeł od listopada 1903 roku, a według innych od lutego 1904 roku. Pracował w parafii krótko, bowiem już w 1905 roku był wikariuszem w Wyszogrodzie. Ciekawostką jest, że w tym samym czasie w parafii był także proboszcz o tym samym nazwisku Saturnin Władysław Krajewski. W 1935 roku ks. Ignacy Krajewski był proboszczem w Wólce Mławskiej. Tam przez pewien czas współpracował z nim ksiądz Witold Sujkowski, którego rodzice znali go z pracy w naszej parafii.

W książce ks. Saturnina Wierzbickiego "Byli naszymi duszpasterzami" o bytności w naszej parafii ks. Ignacego nie ma żadnej wzmianki. Natomiast ks. Michał Marian Grzybowski w książce "Duchowieństwo diecezji płockiej", wiek XIX, tom3, str 176-179 w obszernej biografii dokładnie opisuje życie księdza Krajewskiego. I na tej biografii się oprę. W obu publikacjach jest też różna data urodzenia ks. Ignacego 15 lub też 25 lipca 1878 roku. [Może to wynikać z różnicy między kalendarzem Gregoriańskim a Juliańskim stosowanym przez Rosjan po dziś dzień a obowiązującym w czasach zaborów.]

Aleksander Broszkiewicz (27.II.1876 - VIII.1941)

(1905 ? - 14.I.1906)


Ksiądz Aleksander Broszkiewicz prawdopodobnie zastąpił na wikariacie w Zegrzu księdza Ignacego Krajewskiego. 14 stycznia 1906 roku został wikariuszem parafii Rypin.

Aleksander Broszkiewicz urodził się 27 lutego 1876 roku w Mławie, jako syn Jana Nepomucena i Julii z Koppów. Ojciec jego był zawodowym oficerem w armii rosyjskiej, który po przejściu na emeryturę przeprowadził się z rodziną do Płocka. Tu chodził Aleksander do szkoły powszechnej i średniej. Po skończeniu gimnazjum w 1896 roku wstąpił do miejscowego Seminarium Duchownego, które ukończył, przyjmując 24 maja 1902 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego Jerzego Józefa Szembeka. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele poreformackim św. Jana Chrzciciela.

Stanisław Józef Augustyński (28.I.1874 - 20.VIII.1949)

(Pomimo tego że był na etacie w Zegrzu nigdy tutaj nie pracował)


Ksiądz Stanisław Augustyński w 1899 roku mianowany został pełniącym obowiązki wikariusza parafii Sarnowo w powiecie Mławskim. Do 1906 roku był wikariuszem w Wyszogrodzie, skąd 17 stycznia 1906 roku przeniesiony został na etat do Zegrza, z pozostawieniem na administracji w Glinojecku, a w dniu 10 marca 1911 roku mianowany został proboszczem tejże parafii. Prawdopodobnie więc faktycznie nie pracował w Zegrzu.


Jednak w książce ks. Saturnina Wierzbickiego "Byli naszymi duszpasterzami" jest wymieniany jako wikariusz w Zegrzu. Posłuchajmy:

Ks. Stanisław Józef Augustyński, syn Józefa i Franciszki z Domowiczów urodził się 28 stycznia 1874 roku w miejscowości Zbylczyce w parafii Grodzisk k. Turka. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1898 r. we Włocławku z rąk bpa pomocniczego Henryka Piotra Dołęgi Kossowskiego. Był wikariuszem w parafiach Sarnowo, Mława, Wyszogród i Zegrze, administratorem parafii Glinojeck, Dziektarzewo i ponownie Glinojeck. Zmarł 20 sierpnia 1949 r. w 75. roku życia i 51 roku kapłaństwa, w szpitalu w Warszawie.

Ks. Michał Marian Grzybowski w "Duchowieństwo diecezji płockiej w XIX w." str.33-34 nie wspomina nic o pracy ks. Stanisława Augustyńskiego w naszej parafii. Pisze jedynie, że we wrześniu 1905 roku został skierowany do parafii Glinojeck jako administrator u ks. Józefa Krężelskiego, który ze względu na wiek i różne dolegliwości z trudem mógł spełniać obowiązki proboszcza. Przez sześć lat ks. Augustyński wspierał sędziwego proboszcza przejmując cały ciężar duszpasterski wraz z zapewnieniem utrzymania seniorowi.

Nekrolog MPP 38 (1949 nr 8, s. 334-335.)


ks. Saturnina Wierzbickiego "Byli naszymi duszpasterzami" str. 134-135;


Ks. Michał Marian Grzybowski w "Duchowieństwo diecezji płockiej w XIX w." str.33-34Seweryn Kownacki (22.X.1895-15.II.1970)

w parafii (8.X.1925 - 31.I.1929)


Seweryn Kownacki urodził się 22 października 1895 roku w Chmielewie Małym w parafii Grzebsk, jako syn Kazimierza i Ewy z Jabłonowskich. Do szkoły powszechnej chodził w Mławie, w latach 1906-1909 uczył się w tamtejszej szkole handlowej, zaś w latach 1910-1912 w "Nazarecie" w Warszawie. W 1912 roku zgłosił się do progimnazjum Topolińskiego w Płocku, gdzie ukończył pięć klas, wojna światowa przerwała mu naukę. 23 grudnia 1914 roku został przyjęty do Seminarium Duchownego w Płocku, które ukończył, otrzymując 26 maja 1921 roku, święcenia kapłańskie z rąk biskupa A. Nowowiejskiego.


Jan Więckowski (27.XII.1884 - 12.V.1935)

w parafii (22.VII.1926 - 1.VII.1927)


ks. Jan Więckowski był doktorem muzyki kościelnej, magistrem filozofii, współtwórcą armii gen. Hallera we Francji.

W 1914 roku udał się na studia do Paryża. Uzyskał tam licencjat filozofii i ukończył konserwatorium muzyczne. Wydał tam dla żołnierzy polskich książeczkę do nabożeństwa, która rozeszła się aż w trzech wydaniach. W 1915 roku został kapelanem jeńców wojennych, Polaków. W 1917 roku został naczelnym kapelanem, dziekanem, w randze pułkownika, Armii Polskiej we Francji, której był współtwórcą.

W walkach na polach Szampanii był w pierwszych szeregach z szarym żołnierzem jako kapelan, na własnych barkach dźwigał rannych w bezpieczne miejsce. Zatruty gazami w okopach, z osłabionym sercem wrócił w 1919 roku z armią gen. Józefa Hallera do Polski. Zaraz potem był kapelanem w walkach pod Lwowem. Za trudy wojenne odznaczony został krzyżem "Virtuti Militari", trzykrotnym krzyżem Walecznych, komandorią św. Grzegorza. W sumie otrzymał 21 odznaczeń polskich i armii sprzymierzonych.

Czesław Rogalski (19.IV.1903 - 9.IX.1941 w Działdowie)

w parafii (5.I.1929 - VI.1929)


Czesław Rogalski urodził się 19 kwietnia 1903 roku we wsi Wólka w parafii Pałuki. Nauki początkowe pobierał częściowo w Długołęce, a podczas pierwszej wojny światowej w domu rodzinnym, przygotowując się do szkoły średniej. W 1919 roku został przyjęty do liceum diecezjalnego w Płocku, które ukończył w 1923 roku, otrzymując świadectwo dojrzałości. Wtedy zgłosił się do miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. Był zdolnym i pilnym alumnem, chętnie udzielał się przy organizowaniu różnych imprez. W 1924 roku na uroczystość św. Stanisława Kostki napisał i przygotował obrazek sceniczny pt. "Nawrócony" który wystawili alumni podczas dorocznej akademii. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1928 roku w katedrze płockiej z rąk biskupa Leona Wetmańskiego.

Swoją pracę w duszpasterstwie rozpoczął od wikariatu w Radzanowie nad Wkrą, gdzie był rok, a potem przeszedł 5 stycznia 1929 roku na wikariat do Zegrza. Po sześciu miesiącach pracy w Zegrzu został przeniesiony do Krzynowłogi Wielkiej. Pracował tam przez trzy lata. Od l sierpnia 1932 roku przez dwa lata był wikariuszem w Goworowie.

Szczepan Ryglewicz (24.XII.1894 - 13.VI.1973)

w parafii (.1929 - .1932)


ks. Szczepan Ryglewicz był pierwszym z wikariuszy, których pamiętali jeszcze żyjący do niedawna parafianie.

Szczepan Ryglewicz urodził się 24 grudnia 1894 roku we wsi Dzierzążnia w parafii Skołatowo, jako syn Antoniego i Feliksy z Marszałów. Ochrzczony został 26 grudnia tegoż roku w parafii Gralewo, gdzie rodzice nabyli 45-morgowe gospodarstwo rolne we wsi Cywiny Górne. Szkolę powszechną ukończył na miejscu, do gimnazjum zaś uczęszczał z przerwami w Płońsku. W 1916 roku zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego, mając 22 lata. Spotkał się tam także ze spóźnionym powołaniem nauczyciela T. Dublewskiego i dr Karola Stadnickiego. Święcenia kapłańskie przyjął w Wielką Sobotę, 19 kwietnia 1924 roku z rąk biskupa A. Nowowiejskiego.

Jako neoprezbiter został skierowany do pracy w Płońsku na etacie wikariusza, prefekta oraz kapelana więzienia i szpitala. Po dwóch latach pracy, w 1926 roku został prefektem w Gąbinie. Z dużym zapałem pracował tu z dziećmi i młodzieżą, wprowadzając nowennę do św. Stanisława Kostki. Zorganizował młodzieżowy amatorski zespół aktorski, który występował nie tylko w Gąbinie, ale także w Płocku i Łowiczu.

W 1928 roku został wikariuszem w Sierpcu i tam pięknie prowadził pracę w stowarzyszeniach młodzieży. W latach 1929-1932 był wikariuszem w Zegrzu.

Piotr Dudziec (20.X.1906 - 13.VI.1970) - późniejszy biskup płocki

w parafii (19.VI.1932 - 1934)


Piotr Dudziec urodził się 20 października 1906 roku we wsi Rembisze Kolonia w parafii Goworowo, jako syn Wojciecha i Marii z Dumałów, średnio zamożnych gospodarzy. Z serdecznością wspominał, że mimo skromnych środków rodzice potrafili być dobrodziejami swojego kościoła parafialnego. Pierwsze nauki pobierał w miejscowej szkole w Goworowie, następnie 4 klasy gimnazjum ukończył w Ostrołęce, potem zaś przeniósł się do Liceum im. św. Stanisława Kostki w Płocku, gdzie w 1926 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.

Zaraz też wstąpił do miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. Był zdolnym studentem, wiele czasu poświęcał na pracę społeczną, między innymi przy redagowaniu gazetki kleryckiej Sursum Corda oraz w kołach duszpasterskich. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył z wynikiem bardzo dobrym, otrzymując 19 czerwca 1932 roku święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa AJ. Nowowiejskiego.

Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza do parafii Zegrze, gdzie proboszczem był starszy i chorowity ks. kanonik Jan Przedpełski. Tu przez 2 lata gorliwie pracował jako katecheta i zajmował się Akcją Katolicką.

Wacław Gałęza (18.IX.1909 - 19.II.1982)

w parafii (16.VIII.1934 - 6.XI.1936)


Wacław Gałęza urodził się 18 września 1909 roku w Dobrzyniu nad Wisłą, w rodzinie rzemieślniczej, jako syn Michała i Franciszki z Kamińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnym mieście, zgłosił się do Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Płocku i tam w 1928 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego, które ukończył, przyjmując 10 czerwca 1934 roku święcenia kapłańskie w katedrze płockiej, z rąk biskupa Antoniego Nowowiejskiego. Prymicję odprawił w kościele poreformackim św. Jana Chrzciciela w Płocku.

Pracę kapłańską rozpoczął 16 sierpnia 1934 roku od wikariatu w Zegrzu. W tym czasie kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie zdobył tytuł Magistra Świętej Teologii. Po dwuletniej pracy w parafii Zegrze został przeniesiony 6 listopada 1936 roku na wikariusza i prefekta w Gostyninie. Od 28 lipca 1937 roku był wikariuszem w katedrze i nauczycielem w Biskupiej Szkole Organistowskiej w Płocku. Na tym stanowisku zastała go wojna. Jako wikariusz katedry brał udział w akcji ukrywania przed okupantem naczyń liturgicznych, w tym zabytkowego kielicha i pateny Konrada Mazowieckiego, za co spotkały go represje ze strony Niemców.


ks. Sławomir Aleksander Malinowski
. . . . . . . . . . . .
ks. Stanisław Nowak
. . . . . . . . . . . .
ks. Stanisław Struś
. . . . . . . . . . . .
ks. Kazimierz Skowroński
. . . . . . . . . . . .

Stefan Kocot (20.VI.1935 - 12.X.1993)

w parafii (VIII.1966 - VII.1967)


Stefan Kocot urodził się 20 czerwca 1935 roku w Strzegowie, jako syn Stanisława i Janiny z Anyżów, średnio zamożnych rolników. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, tam też uczęszczał do liceum ogólnokształcącego, gdzie w 1954 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Po maturze, idąc za głosem powołania, zgłosił się do Seminarium Duchownego w Warszawie. Po kilku miesiącach przerwał studia i podjął pracę w szkolnictwie jako nauczyciel w Lisewie, w parafii Joniec nad Wkrą koło Płońska. Jednak chęć studiowania nie dawała mu spokoju, dlatego latem 1956 roku ponownie postanowił podjąć trud nauki, tym razem na studiach świeckich, w Uniwersytecie Warszawskim. Przyjęty na Wydział Historyczny tejże uczelni spędził w niej tylko rok. Przerwał studia i podjął pracę w kopalni węgla "Walenty - Wawel" w Rudzie Śląskiej w charakterze motorniczego. Tam poznał smak ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika.


ks. Saturnin Wierzbicki
. . . . . . . . . . . .
ks. Zygmunt Ignatowski
. . . . . . . . . . . .
ks. Stanisław Czyż
. . . . . . . . . . . .
ks. Stanisław Drozd
. . . . . . . . . . . .
ks. Jan Pikulski
. . . . . . . . . . . .
ks. Jan Dzieniszewski
. . . . . . . . . . . .

Tadeusz Kołodziejczyk (26.X.1955 - 9.X.2001)

w parafii (25.V.1980 - 30.III.1983)


Tadeusz Kołodziejczyk urodził się 26 października 1955 roku w Sielcu Nowym w parafii Krasnosielc, jako syn Wincentego i Agaty z Wilkowskich. Rodzice mieli gospodarstwo rolne. Lata dziecięce spędził przy rodzicach, uczęszczając w latach 1962-1970 do szkoły podstawowej w Krasnosielcu. Liceum ogólnokształcące skończył w 1974 roku w Makowie Mazowieckim. Był dobrym uczniem, spokojnym kolegą, gorliwym ministrantem. Po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, gdzie po studiach filozoficzno-teologicznych otrzymał 25 maja 1980 roku święcenia kapłańskie z rąk biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego.

Już w latach kleryckich brał udział w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy, początkowo od 1976 roku w pielgrzymce warszawskiej, a potem w pieszej pielgrzymce płockiej. Był dobrym organizatorem, potrafił szybko nawiązać kontakt z młodzieżą, służył jej radą i pomocą, był wrażliwy na jej potrzeby i w miarę możności starał się im zaradzić. Podczas wędrówek do sanktuariów latem 1979 roku odwiedził Wilno i modlił się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej.


ks. Stanisław Dziekan
. . . . . . . . . . . .
ks. Krzysztof Szwejkowski
. . . . . . . . . . . .
ks. Wojciech Wiśniewski
. . . . . . . . . . . .

Henryk Dąbkowski (12.VIII.1956 - 1.V.2009)

w parafii (VII.1992 - VIII.1996)


Henryk Dąbkowski urodził się 12 sierpnia 1956 roku w Mystkówcu Szczucińskim w parafii Pniewo koło Pułtuska. Jego ojcem był Stanisław Dąbkowski a matką Helena z domu Chmielewska. Miał dwie siostry: Marcjannę obecnie Ciskowską ur. w 1957 r. i Genowefę obecnie Król ur. w 1966 r. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r.

Pracę rozpoczął w Serocku, następnie pracował w Ciechanowie i Zakroczymiu. W sierpniu 1984 roku przeszedł do parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Sierpcu. Następnie pracował w parafii Grudusk. Do czerwca 1990 roku był w Gostyninie, później pracował w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. W lipcu 1991 roku został przeniesiony do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. U nas, w parafii Zegrze pracował od lipca 1992 do sierpnia 1996 roku. Stąd awansował na proboszcza parafii św. Tekli w Naruszewie. Zmarł nagle 1 maja 2009 roku w wieku 52 lat w Naruszewie. Miał wtedy 28 lat kapłaństwa.


ks. Cezary Maruszewski
. . . . . . . . . . . .
ks. Sławomir Buńkowski
. . . . . . . . . . . .
ks. Andrzej Bytner
. . . . . . . . . . . .
ks. Wojciech Zaleśkiewicz
. . . . . . . . . . . .
ks. Łukasz Turbak
. . . . . . . . . . . .
ks. Jarosław Borek
. . . . . . . . . . . .
Sikorski
. . . . . . . . . . . .
ks. Tomasz Mączyński
. . . . . . . . . . . .
ks. Paweł Andrzej Perdion
. . . . . . . . . . . .
ks. Dariusz Żuławnik

Na podstawie
Anna i Marian Kurtyczowie - Zegrze-Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic
ks. Michał Marian Grzybowski - Duchowieństwo diecezji płockiej, wiek XIX i XX, tom 1-3,
ks. Michał Marian Grzybowski - Album duchowieństwa Diecezji Płockiej - tom I
ks. Saturnin Wierzbicki - Byli naszymi duszpasterzami
Miesięcznik Pasterski Płocki - Nekrologi


 
Wyszukiwarka

Czas ucieka


wieczność czeka

wschód słońca 03:25 UT,
zachód słońca 17:52 UT
okr. zimowy +1h; okr. letni +2h
Dziś jest: 231 dzień i 34 tydzień r.
do końca roku pozostało 134 dni
Imieniny obchodzą:
Konstancja, Emilia, Julian
Twoje IP: 44.210.21.70
jesteś gościem wyświetlono razy obecnie jest gości
© by Marian Kurtycz
Ostatnia aktualizacja strony
03.02.2018
Witryna powstała 1 maja 2011 r. w dniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II