Akcja Katolicka


Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy współpracują z hierarchią kościelną w realizacji celu apostolskiego. Celem Akcji jest: powszechna (nowa) ewangelizacja wszystkich środowisk; tworzenie i duchowy rozwój chrześcijańskich wspólnot w parafiach; obrona i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia; przeciwdziałanie sekularyzacji i innym zagrożeniom wiary.

Historia

Główną organizacją działającą przed II wojną światową w prawie wszystkich parafiach diecezji Płockiej była Akcja Katolicka. 12 grudnia 1930 roku arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski jako jeden z pierwszych ordynariuszy powołał Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka składała się z 4 stowarzyszeń: Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, Katolickiego Stowarzyszenia Mężczyzn, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.
Nie wiemy dokładnie, kiedy Akcja Katolicka powstała w naszej parafii. Starsi parafianie są przekonani, że musiała działać już przed powstaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który był formalnie częścią Akcji Katolickiej.

Wznowienie działalności

Wznowienie działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii nastąpiło w 1996 roku. 10 października zostały przeprowadzone pierwsze tajne wybory do jej władz. Z początku zebrania odbywały się średnio raz na miesiąc, później rzadziej. Członkowie pracowali w grupach.

Mając na uwadze cele Akcji Katolickiej postanowiono nacisk położyć na formację duchową członków i całej parafii.

- Członkowie koła parafialnego utworzyli Koło Różańcowe, zaangażowali się w oprawę liturgiczną Mszy świętych.
- Wykonano gablotkę na cmentarzu przykościelnym, a członkowie Akcji przejęli na siebie dbałość o jej aktualność.
- Opracowano krótką historię parafii i kościoła, oraz życiorys patrona parafii św. Antoniego Padewskiego. Zostały one umieszczone w specjalnych gablotach wykonanych przez członka AKcji Katolickiej i umieszczonych u wejścia do kościoła.

- Opracowane i wygłoszone zostały pogadanki o odpuście, historii święta Bożego Ciała, Różańcu i sposobie jego odmawiania, oraz na wiele innych tematów.
- Przygotowano cykl ponad 46 pogadanek o Mszy świętej, które przez dłuższy czas były wygłaszane przed Mszą św. Niedzielną o 1030.
- Rozprowadzano kalendarze i karty świąteczne oraz zorganizowano zbiórkę odzieży dla powodzian i uczestników kolonii "Caritas" w Popowie Kościelnym.

- U księdza proboszcza na plebanii odbywały się co roku spotkania opłatkowe dla wszystkich zespołów parafialnych.
- Od 5 kwietnia 1998 roku Akcja Katolicka wydaje gazetę parafialną "Antoni" pod redakcją Mariana Kurtycza. Początki były skromne. Obecnie jest to 20 stronicowy dwumiesięcznik. Wychodzi regularnie od 15 lat, w nakładzie od 500 do 800 egzemplarzy. Redakcja sama składa i przygotowuje go do druku. Pracuje społecznie. Druk gazety zwraca się z ofiar parafian.
- W 1998 roku Akcja Katolicka rozpisała konkurs na najlepiej zadbaną figurkę lub krzyż przydrożny. Spośród 40 "krzyży" zwyciężyła figurka Matki Boskiej w Dębem. Historia jej powstania oraz cudowne ocalenie w czasie wojny zostały opisane w jednym z numerów gazety.

- Ostatnie lata XX wieku były przygotowaniem do Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa. Ponadto Parafia Zegrze stanęła w obliczu swojego własnego jubileuszu 100-lecia konsekracji kościoła parafialnego w Woli Kiełpińskiej.

- Przygotowania do obu jubileuszów zdominowały pracę Akcji Katolickiej w parafii. - Przez cały ten czas organizowano pielgrzymki do różnych miejsc świętych. Ich szczególne natężenie było w roku jubileuszowym. W parafii zorganizowano ich ogółem 13.
- Aby ułatwić parafianom uzyskanie odpustu jubileuszowego Parafialne Koło Akcji Katolickiej samo zorganizowało w roku 2000 cztery pielgrzymki, a w zorganizowaniu kilku innych współuczestniczyło.
- Treści związane z Wielkim Jubileuszem były rozpowszechniane za pośrednictwem gazety.

- Na początku 2001 roku ukazała się długo oczekiwana przez parafian książka Anny i Mariana Kurtycz "Zegrze - Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic". Autorzy członkowie Akcji Katolickiej podjęli się tak uświetnić 100 lecie kościoła. Cały nakład w ilości 1000 sztuk momentalnie został wyczerpany. Rozszedł się na terenie parafii.
- W roku 2004 nastąpił dodruk wyżej wymienionej książki, z dodatkiem uwzględniającym ostatnie cztery lata, również w nakładzie 1000 sztuk. On także jest już nieosiągalny.
- Wykonano też folder o parafii, widokówki, projekt kaplicy cmentarnej. Rozprowadzano prasę katolicką i kartki świąteczne.

- Parafialne Koło Akcji Katolickiej uczestniczyło w sesjach naukowych organizowanych przez Zarząd Regionalny Akcji Katolickiej w Pułtusku a prowadzonych przez nieżyjącego już ks. Tabakę.
- Parafialne Koło Akcji Katolickiej przez wiele lat aktywnie współpracowało z Zarządem Dekanalnym w Serocku. Uczestniczyło w wyjazdowych spotkaniach Akcji Katolickiej Dekanatu Serockiego i organizowało podobne na swoim terenie. Często były one połączone z różnymi, w zależności od okresu, dodatkowymi atrakcjami typu: Jasełka, Opłatek, misteria Męki Pańskiej, czy też Parafiada.
- Przez wszystkie te lata organizowano bardzo wiele pielgrzymek do różnych sanktuariów w Polsce. Organizowano je wspólnie z innymi parafiami Dekanatu Serockiego, gdyż w ten sposób było łatwiej znaleźć komplet chętnych do wyjazdu.

- Członkowie Akcji Katolickiej wspołpracowali też aktywnie z Samorządem Terytorialnym. Kilku członków Parafialnego Koła Akcji Katolickiej zostało nagrodzonych medalami Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock. Poza tym autorzy książki o parafii "Zegrze-Wola Kiełpińska. Dzieje parafii i okolic" Anna i Marian Kurtyczowie zostali nagrodzeni przez Związek Literatów Polskich ogólnopolską nagrodą im. Witolda Hulewicza.

- Niestety, wraz z przyjściem do parafii nowego proboszcza ks. Tadeusza Wołowca działalność Koła Akcji Katolickiej w Parafii Zegrze została przerwana. To samo stało się nieomal ze wszystkimi tak prężnie do tej pory działającymi grupami parafialnymi. Jako ostatnia padła w maju 2012 roku gazeta parafialna "Antoni". Pozostała jedynie ta oto strona internetowa prowadzona przez redaktorów "Antoniego". Mamy ufność w Bogu, że ona się ostoi.

- Ostatnim pismem Parafialnego Koła Akcji Katolickiej podpisanym przez Prezes Koła Annę Kurtycz była odpowiedź na list z Diecezjalnego Zarządu AK w sprawie składek i sprawozdań z działalności koła z grudnia 2010 r.

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej
09-402 Płock
ul. Mostowa 1
W końcu 2005 r. zostałam wybrana prezesem Akcji Katolickiej w naszej parafii na kolejną kadencję. W 2009 r. (roku następnych wyborów) nastąpiła zmiana Księdza Proboszcza w naszej parafii. Poprzedni Proboszcz ks. kanonik Mieczysław Zdanowski przeszedł na zasłużoną emeryturę, a jego miejsce zajął ks. kanonik Tadeusz Wołowiec.
Już na samym początku jego kadencji, zaprosiliśmy nowego Proboszcza na specjalne spotkanie, aby mu się jako Akcja Katolicka zaprezentować. Nasze koło liczyło wtedy 26 osób. Ponieważ kadencja prezesa i zarządu właśnie upłynęła oddaliśmy się Księdzu Proboszczowi do dyspozycji. Obiecał, że spotka się z nami kiedy tylko pozna lepiej parafię.
Ponieważ kadencja władz upłynęła, a nowe zebranie walne nie zostało zwołane uważamy, że działalność koła jest obecnie zawieszona.
Kiedy tylko ks. Proboszcz będzie sobie życzył Akcji Katolickiej w swojej parafii i zwoła jej zebranie wyborcze, to nowy zarząd z pewnością prześle stosowne dokumenty.
Moja kadencja jako prezesa i kadencja całego poprzedniego zarządu dawno upłynęła, więc uważamy się za zwolnionych z pełnienia tych funkcji.
Z poważaniem Anna Kurtycz.